Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2019

burninhell
10:02
3559 a914 500
Reposted fromlaters laters
burninhell
10:02
4751 cdc0
Reposted fromipo ipo
burninhell
09:51
5198 e0b2
Reposted fromEtnigos Etnigos viatoffifee toffifee

December 24 2014

12:08
0689 17d3
Reposted fromvoxnipop voxnipop viamaruda maruda
burninhell
12:06
Musimy dbać o tych, któ­rzy są dla nas ważni i mają dobre serce. To powinna być jedna z życio­wych zasad i niech dia­beł kop­nie w dupę tego, kto jej nie przestrzega.
— Jón Kalman Stefánsson
burninhell
12:05
Co się polepszy, to się popieprzy.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromflorida florida viaczekoladowamamba czekoladowamamba
burninhell
12:05
ale wolę nic nie mieć niż mieć coś na niby
— Wdowa
burninhell
12:04
czuję jakby cały czas ktoś mnie sprawdzał ile jeszcze wytrzymam.
— me
burninhell
12:04

Kiedy pijesz, to świat nadal gdzieś tam sobie istnieje, ale przynajmniej na chwilę zdejmuje ci nogę z gardła.

— Charles Bukowski - Faktotum
burninhell
11:56
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku ?
— Stephen King

October 21 2014

08:43
4324 7860
Reposted fromnosmile nosmile vialejtekole lejtekole

August 29 2014

burninhell
09:51
burninhell
09:46
Reposted fromtos tos viadeath-is-my-friend death-is-my-friend

August 25 2014

burninhell
19:27
burninhell
19:26
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawyliczanka wyliczanka
burninhell
19:25
Reposted frominpassing inpassing viaMagnolia11 Magnolia11
burninhell
19:21
4311 b09c
Reposted frommisza misza viaMagnolia11 Magnolia11
burninhell
19:21
1940 bdd5 500
Reposted fromKACHA KACHA viaMagnolia11 Magnolia11

August 24 2014

burninhell
10:04
8317 53ea
burninhell
10:04
Reposted fromrol rol viawyliczanka wyliczanka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl